Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele

a

Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od  smlouvy (dále jen „Informace“)

Preambule

Poskytovatel je oprávněn v souladu právními předpisy nabízet a prodávat zboží prostřednictvím sítě internet a Spotřebitel má zájem toto zboží nakupovat. S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Poskytovatel Spotřebiteli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu  v souladu s právními předpisy před  případným uzavřením smlouvy následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu,  včetně možnosti odstoupit od smlouvy.

Článek 1    Úvodní ustanovení

1.1    Cena – kupní cena za Zboží a/nebo cena licence ke Zboží stanovená Poskytovatelem pro každé jedno přesně specifikované

Zboží v IS

1.2    Internetová adresa – internetová adresa  www.gastronom.sigalit.cz;

1.3    IS – movitá nehmotná věc – (původní)  počítačový program, tedy informační systém (e-shop) provozovaný Poskytovatelem dostupný z Internetové adresy;

1.4    Poskytovatel – SIGALIT s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17892, IČO: 27128248, DIČ: CZ27128248 se sídlem Dr. Davida Bechera 23, 360 01 Karlovy Vary, ČR, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: www.gastronom.sigalit.cz, call centrum/info linka: +420 353 224 454;

1.5    Přístupové údaje – unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze IS při Registraci;

1.6    Registrace – elektronická registrace Uživatele do databáze IS provedená vyplněním alespoň povinných registračních údajů, zejména jména, příjmení, data  narození a Přístupových údajů, případně dalších údajů požadovaných IS při Registraci (povinné údaje jsou v IS označeny), a jejích následným uložením do databáze IS;

1.7   Služba – veškeré činnosti prováděné Poskytovatelem podle Všeobecných podmínek, zejména provádění Registrace, zřizování a nakládání s Uživatelským účtem  a uzavírání a plnění Smluv.

1.8    Smlouva – kupní uzavřená mezi Poskytovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím IS

1.9    Spotřebitel – Uživatel  – fyzická  osoba, která  uzavře smlouvu  s Poskytovatelem mimo  rámec své podnikatelské činnosti nebo  mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

1.10  Uživatel – fyzická nebo  právnická osoba s výjimkou Poskytovatele, která užívá IS;

1.11  Obchodní  podmínky – podmínky  Poskytovatele  pro  distanční  prodej,  jejich  aktuální  znění  je  dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

1.12  Zboží  – je věc nabízená Poskytovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím IS, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci. Konkrétní  popis Zboží a další detaily jsou Spotřebiteli k dispozici v IS.

Článek 2    Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

2.1     Za Službu je Spotřebitel povinen hradit Poskytovateli následující platby:

2.1.1    Cenu;

2.1.2    další platby spojené s dodáním Zboží, zejména platbu za dopravu Zboží dle Uživatelem zvoleného způsobu dopravy a náklady spojené s Uživatelem zvoleným způsobem placení za Zboží.

2.2       Veškeré platby může  Spotřebitel provádět dle své volby v souladu se způsoby, které  mu nabízí  IS, zásadně se jedná o platby bezhotovostní i hotovostní.

2.3        Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby. Případné výjimky jsou stanoveny v IS.

2.4       Aktuální výše Cen včetně souvisejících daní, poplatků apod. je Spotřebiteli vždy k dispozici v IS, přičemž jediná relevantní je výše Ceny aktuální v okamžiku uzavření smlouvy. Poskytovatel nemá žádný  samostatný ceník Zboží nebo Služeb.

2.5       Vlivem technické chyby v IS může  dojít k zobrazení Ceny u daného Zboží, jejíž výše hrubě  neodpovídá obvyklé ceně za takové  Zboží na trhu, v takovém případě Poskytovatel nemá povinnost dodat  dané Zboží za zobrazenou Cenu  a kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou Cenu  daného Zboží  a Uživatel má  právo  se rozhodnout, zda  Zboží  za  skutečnou Cenu přijme, pokud  se tak nestane, ruší se smlouva od počátku.

2.6       Aktuální  výše dalších  poplatků  spojených  s dodáním Zboží  a  platbou  za  Zboží  je  Spotřebiteli  k dispozici  v IS,  přičemž relevantní je zásadně částka aktuální v okamžiku uzavření smlouvy.

Článek 3    Práva z vadného plnění, stížnosti

3.1       V případě jakýchkoli  nedostatků či  nesrovnalostí  v poskytování  Služby,  platby  Ceny  nebo   dalších  nákladů  apod. je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Poskytovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty nebo  call centra. Kontaktní údaje obsahuje Článek 1 této Informace.

 

3.2        V případě závažného porušování povinností ze strany Poskytovatele má Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

Podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách.

3.3       Státním orgánem dohledu  ve věcech týkajících se prodeje Zboží  je  zejména  Česká obchodní inspekce, k rozhodování sporů plynoucích z poskytování Služeb je příslušný soud podle sídla Poskytovatele.

Článek 4    Trvání smlouvy a její ukončení

4.1        Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.2        Podmínky, postup a další informace týkající se případného odstoupení od smlouvy jsou uvedeny níže v této Informaci.

4.3       Smlouvu uzavřenou na  dobu  neurčitou  je  možné ukončit  dohodou smluvních  stran a výpovědí.  Smlouvu  je  možné vypovědět z jakéhokoli důvodu,  nebo  i bez udání  důvodu,  výpovědní lhůta činí 3 měsíce. Smlouvu však nelze vypovědět, byla-li již plněna.

Článek 5    Právo na odstoupení od smlouvy.

5.1       Spotřebitel  je   oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  uzavřené  mimo  obchodní  prostory  Poskytovatele   nebo   prostředky komunikace na dálku do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva  odstoupit od Smlouvy před uplynutím této lhůty.

5.2       Pro účely uplatnění práva  na odstoupení od Smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Poskytovatele  formou  jednoznačného  prohlášení  (např.   dopisu  zaslaného  prostřednictvím  provozovatele  poštovních služeb nebo e-mailu). K tomu lze použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný ZDE, který lze odeslat on-line,  pokud  to Poskytovatel  umožní,  není  to však povinností.  Využije-li  Spotřebitel  této  možnosti,  Poskytovatel  mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto  oznámení o odstoupení od Smlouvy. Formulář rovněž  tvoří přílohu obchodních podmínek. Nelze-li formulář odeslat on-line, odešle jej Spotřebitel v listinné podobě na adresu, kterou uvádí Článek 1 této Informace. Formulář rovněž  tvoří přílohu obchodních podmínek.

5.3       Spotřebitel není  oprávněn odstoupit od Smlouvy v těch  případech, kdy mu to právní  předpisy nedovolují, zejména tehdy, jedná-li se o dodávku Zboží, které  podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které  bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,  nebo  o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů  jej není možné vrátit.

Článek 6    Důsledky odstoupení od smlouvy

6.1       V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy podle předchozího článku vrátí Poskytovatel Spotřebiteli bez  zbytečného odkladu,  nejpozději  do 14 dnů ode dne, kdy byl  informován  o rozhodnutí Spotřebitele  odstoupit  od  Smlouvy,  všechny platby, které  od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě  dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než  nejlevnější způsob standardního dodání Poskytovatelem nabízený). Platby budou  vráceny na bankovní účet,  který bude  Spotřebitelem sdělen Poskytovateli při odstoupení od Smlouvy. Dokud  Spotřebitel nesdělí Poskytovateli číslo bankovní účtu  pro vrácení platby, není  Poskytovatel s vrácením v prodlení,  ledaže  Spotřebitel  Poskytovateli  sdělí,  že  bankovní účet  nemá, a  uvede jiné  údaje  dostatečné pro  zaslání finančních prostředků Spotřebiteli.

6.2       Veškeré Zboží,  které  Spotřebitel na základě smlouvy obdržel, je povinen bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode  dne,  kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět  Poskytovateli, resp. předat na  adrese partnera Poskytovatele, kde si Zboží osobně vyzvednul. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud  bude  Zboží,  resp. předány před  uplynutím 14 dnů.  Poskytovatel není  povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve,  než  mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Poskytovateli odeslal.

6.3        Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením Zboží.

6.4       Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty  Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než  který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,  včetně jeho funkčnosti.

Článek 7   Závěrečná ustanovení

7.1       V případě, že dojde k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem, stane se tato Informace součástí uzavřené smlouvy.

7.2        Údaje  obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření smlouvy dohodou Poskytovatele a Spotřebitele.

V takovém případě se součástí smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

7.3       Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje stanovené právními předpisy (např.  informace o Zboží, Ceně, platbě, daních, poplatcích  za  dodání, zálohách,  odstoupení od  smlouvy  aj.),  budou  tyto  údaje  sděleny  Spotřebiteli  v textové  podobě nejpozději při uzavření Smlouvy.